Dự án Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW) do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ, được Viện Nghiên cứu Châu Âu và các đối tác thực hiện. Dự án là sự tiếp nối của các dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ đã được Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện xuyên suốt trong hơn mười năm qua như: Nâng cao vai trò của công nhân và công đoàn Việt Nam (2009 – 2011); Tăng cường quyền của công nhân và đại diện của công đoàn (2012 – 2015).

Dự án sẽ được thực hiện từ 2017 đến 2021 với tổng ngân sách: 653,556 Euro, tại vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, và vùng kinh tế trong điểm miền Nam (các khu công nghiệp lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận).

Các đối tác thực hiện dự án bao gồm: Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES), Đại học Naples "L'Orientale" (UNIOR), Viện Nghiên cứu Tư vấn về Phát triển (RCD) và Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC).

 

Hình ảnh / Video

  • Hình ảnh dự án ECOW

  • Hội thảo Khai mạc Dự án

  • Khảo sát thực địa tại miền Trung. Tháng 10 năm 2019, Dự án tổ chức khảo sát thực địa tại KCN Hòa Khánh, kCN Hòa Khành mở rộng (Đà Nẵng), KCN Tịnh Phong và KCN VSIP Quảng Ngãi)

  • Khảo sát thực địa tại miền Bắc

`